آخرین مهلت ثبت نام: 01 اسفند 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اردیبهشت 1399
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، بسیج اساتید دانشگاه مازندران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، دانشگاه کوثر، پژوهشگاه تربیت بدنی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 19 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -372 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -9 روز مانده
کمیته داوران
داور
  نام: منیره سادات کامرانی
  مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
  دانشگاه: فردوسی مشهد
  محل کار:
  نام: داود رنجبران
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: تاریخ و تمدن اسلامی
  دانشگاه: دانشگاه قم
  محل کار: دانشگاه هنر
  نام: جعفر هزارجریبی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: جامعه شناسی
  دانشگاه: علامه طباطبایی
  محل کار:
  نام: مهران رضائی
  مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: معارف اسلامی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: وزارت علوم
  نام: حکیمه السادات شریف زاده
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت
  دانشگاه: مازندران
  محل کار:
  نام: نورالدین شریفی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: دکتری اقتصاد
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: سید مهدی متولیان
  مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: جامعه شناسی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: بابلسر
  نام: محمد تقی گیلک حکیم آبادی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم اقتصادی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه
  نام: وحید محمودی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: تصوف و عرفان اسلامی
  دانشگاه: پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
  محل کار: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
  نام: بابک هادیان حیدری
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
  دانشگاه: مازندران
  محل کار:
  نام: سعید ابراهیمی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فقه وحقوق اسلامی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: علی اکبر جعفری
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: روابط بین الملل
  دانشگاه: تهران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: سیده فاطمه سلیمی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی
  دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
  محل کار: دانشکده علوم قرآنی آمل
  نام: حمیدرضا منیری حمزه کلایی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: هیات علمی
  نام: سید ابراهیم حسینی بیجی کلا
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: جامعه شناسی
  دانشگاه: علوم تحقیقات
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: رحمت عباس تبار
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم سیاسی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: وزارت علوم
  نام: محمد شریفی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم قرآن
  دانشگاه: مازندران
  محل کار:
  نام: محسن نورائی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: الهیات
  دانشگاه: مازندران
  محل کار:
  نام: علیرضا پورفرج
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم اقتصادی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار:
  نام: نادر رازقی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: جامعه شناسی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: عباس بخشنده بالی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فلسفه و کلام اسلامی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: عضو هیات علمی
  نام: محمداسماعیل قاسمی طوسی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: تفسیر قرآن
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: محمود دیانی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فلسفه دین و مسایل جدید کلامی
  دانشگاه: دانشگاه قم
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: مرتضی علویان
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم سیاسی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: محمود خونمری
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: مدرسی
  دانشگاه: دانشگاه قم
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: محمدمهدی زارعی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: وزارت علوم
  نام: رمضان مهدوی آزادبنی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فلسه دین
  دانشگاه: پنجاب هند
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: حبیب الله حلیمی جلودار
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: وزارت علوم
  نام: فرشته ابوالحسنی نیارکی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: فلسفه و کلام اسلامی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: عبدالرحمن باقرزاده
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: کلام اسلامی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
  نام: زینب السادات حسینی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشکده الهیات