تماس با ما

 

دبیرخانه سازمان مرکزی:

بابلسر- خیابان پاسداران- دبیرخانه سازمان مرکزی- کدپستی 13534-47416

تلفن دبیرخانه : 35303565-011

دورنگار : 35334253-011

 

ریاست دانشگاه:

آدرس پست الکترونیک: president@umz.ac.ir

شماره تماس: 01135302000 ,01135303000

 

 

معاونت توسعه و پشتیبانی:

تلفن مستقیم:35303500

 تلفن داخلی: 3500

دورنگار: 35333422

 

 

روابط عمومی:

تلفن : 35333530-011

 دورنگار: 35363051-011

آدرس پست الکترونیک: um@umz.ac.ir

 

 

معاونت دانشجویی:

تلفن مستقیم: 35303400  

تلفن داخلی: 3400

دورنگار: 35333701

 

 

معاونت پژوهش و فناوری:

تلفن مستقیم: 35335213

 تلفن داخلی: 3300

دورنگار: 35332019

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

تلفن مستقیم: 35303200

تلفن داخلی: 3200

دورنگار: 35332850

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی:

تلفن مستقیم: 35303434

تلفن داخلی: 3434

دورنگار: 35254547